Algemene leverings- en annulering voorwaarden

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden (Deelpunt v.o.f., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 70666601) kunt u hieronder inzien. U ontvangt deze bij elke offerte of u kunt deze inzien en downloaded door te klikken op deze link: ALV Deelpunt v.o.f.Leveringsvoorwaarden Deelpunt (KvK 70666601)
Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Deelpunt v.o.f. met ingang van 1 januari 2019 en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1: Begripsbepalingen.
Opdrachtnemer: Deelpunt. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Training/opleiding. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier en/of door toezending van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier door de deelnemer, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.
3.2 Opdracht. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.
3.3 Niet-bindend karakter offerte. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer is gerechtigd om het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen; bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd; de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 5: Annulering of wijziging training/opleiding of opdracht
5.1 Training/opleiding door de opdrachtgever.

De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren of te wijzigen.
Bij annulering van de training/opleiding tot 1 werkdag voor aanvang van de training/opleiding wordt opdrachtgever of de door opdrachtgever aangewezen deelnemer in alle gevallen eenmaal kosteloos doorgeboekt naar een andere uitvoering van de training/opleiding of overgeboekt naar een andere training/opleiding binnen 1 jaar na datum van de annulering.
In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.
In geval de oorspronkelijk aangewezen deelnemer niet aanwezig kan zijn en geen vervanger kan worden gevonden en de Opdrachtgever kosten voor deze deelnemer dient te maken voor huur van een locatie en/of lunch/diner en dergelijke, worden deze kosten doorberekend aan de opdrachtgever conform het in de offerte of opdrachtbevestiging opgenomen no show tarief.
5.2 Opdracht tot annulering door de Opdrachtgever.
De opdrachtgever heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering vóór de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zullen administratiekosten in rekening gebracht ten hoogte van 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 200,- excl. 21% btw per uitvoeringsdag). Annulering of wijziging door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden. Bij annulering of wijziging tussen de 4 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
5.2 Opdracht tot wijziging door de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever heeft het recht de afgesproken data van uitvoering van de opdracht in overleg met de opdrachtnemer schriftelijk te wijzigen. Als wijzigingsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum. Na de totstandkoming van de oorspronkelijke overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te wijzigen. Bij wijziging van de afgesproken data van uitvoering vóór de inwerkingtreding van de wijzigingstermijn zullen administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 200,- excl. 21% btw per uitvoeringsdag). Wijziging door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van het dagtarief van €1500 exclusief 21% btw per dag te vergoeden. Bij wijziging tussen de 4 tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van het dagtarief van €1500 exclusief 21% btw per dag te vergoeden. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het dagtarief van €1500 exclusief 21% btw per dag te worden vergoed. Hierbij geldt dat de eerste dag van afgesproken uitvoering voor alle gewijzigde data geldt als zijnde de basis van berekening van de vergoeding. Deze zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 7: Vervanging
De Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Opdrachtnemer wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 8: Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek
Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/opleiding of opdracht, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling  is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding
Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten en trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade  behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk  uit.
Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d. dan wel onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.  

[einde]

 

 

Reageer/Leave a comment

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s